Рубрика: English 6-1 class

Ճամբաար 3-օր

26754342_1984670671791597_1862040712_n    26754566_1984670681791596_58986679_n.jpg Читать далее «Ճամբաար 3-օր»

Реклама
Рубрика: English 6-1 class

Անգլերեն ջոկատ

Երկուշաբթի

9.00-9.30 – Ընդհանուր պարապմունք

9.30-12.30 – Աշխատանք նախագծով՝

  • պատրաստվում ենք The European Chain Reaction նախագծին,
  • թարգմանական աշխատանք 100 energizers,
  • ֆիլմի տեսագրման նախապատրաստում
  • Հունվարի 19-ի մեդիուրբաթի նախապատրաստական աշխատանքներ

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13.00 – 14.00-Ֆիզկուլտուրա` ըստ սովորողների ընտրած մարզաձևերի

Երեքշաբթի

9.00-9.30 Ընդհանուր պարապմունք

9.30-11.00-աշխատանք խոհանոցում` «Ուսումնական արտադրություն» նախագծով

11.00-12.30-Սովողների ընտրությամբ գործունեություն

12.30-13.00-Ընդմիջում

13.00-14.00-Աշխատանք նախագծերով-Դիջիթեքյան հայտերի լրացում, անհատական պլանների հրապարակում

Չորեքշաբթի

9.00-9.30 Ընդհանուր պարապմունք

9.30-11.00

11.00-12:30-Պար

12.30-13.00-Ընդմիջում

13.00-14.00-Սպորտ

Հինգշաբթի

9.00-9.30 Ընդհանուր պարապմունք

9.30-11.00-Աշխատանք ջոկատում՝ իթվինինգի ֆիլմի նկարահանում, հունվարի 19-ի մեդիաուրբաթի փորձ

11.00-12.30-Ընտրությամբ գործունեություն

12.30-13.00-Ընդմիջում

13.00-14.00-Խեցեգործություն

Ուրբաթ

9.00-9.30 Ընդհանուր պարապմունք

9.30-12.30-Այցելություն Հարավային դպրոց, մեդիաուրբաթի Ավետիսների միասական փորձ

12.30-13.00-Ընդմիջում

13.00-14.00-Ջոկատային առօրյա՝ Դիջիթեք, շաբաթվա ամփոփում, հաջորդ շաբաթվա անելիքների քննարկում

Рубрика: English 6-1 class

Homework

1.But lv`e been here for tuo days and l haven`t seen anything yet.

2.You`ve uatched television.

3.L`ve aiready told you.

4.He has travelld a lot.

5.He has come tothe plaret Eurth.

6.Zardak has got little silver herens on his head.

7.L have bought you a coat and a hat .

8.Now long have you beer here.?

9.He has been here since Turesday.

10.He has been here for two days.

11.L have never been here before.

12.L`ve been there three times.

13.She has aluays warted to live there.

14.L`ve never heard of that.

15.You have`nt got ar America accent.

Անկանոն բայեր տեքստից

Was

heard

come

took

became

told

got

bought

Рубрика: English 6-1 class

Tell about your previous week at the school

L have done many interesting things at school.L have learnt new words in English,l have also   learnt the irregular verbs,l`ve read some stories and l have done many  exercises.L have drawn many projects  with my teacher.We  have also decided to school a short film .My friend and l have performed a play based on one of Armenian folk fairytales .L have done this mush lately.

images

Рубрика: English 6-1 class

English

1.ex A

1.Antoino`s father is canadian but his mother is italian.

2.we live in Rochester now,but my brother and l don`t like our new school.

3.Hello,my names Chritsne.What ` s your name?.Hi i`m Caroline.

4.Karen`s got a realiy  nice sister,her name`s Patricia.

5.Jackie and Nigel live in  Canterbury now,but their sons are still in London.

2.ex B

1.He studies Polish at school.

2.She speaks English and italian.

3.We watch TV at the weekend.

4.He finished his homework before tea.

5.My freand goes to jazz dance classes.

6.They listening to music in their room.

3.ex.c

1.There are

2.There is

3.There are

4.Is there

5.are there

6.Are there

4.ex

Places in town family Numbers
market Parents Tuenty -one
chemist Aunt Fourteen
Railway station Father Thirteen
Bookshop Daughter Seventy
Post  office Cousin Eight
neusagent Uncle Two
library Mother Thirty

67-sixty-seven

1000-one thousand

84-eighty-four

13-thirteen

19-nineteen

100-one hundred

 

Рубрика: English 6-1 class

English

Անհասկանալի բառեր

Charity

here

entrance

opposite

actually

to be over

race

Նախադասություններ

1.That rice man paid a lot of money for charity.

2.My fritnd lives near here.

3.He was waiting for me at the enfrance  of the cafe.

4.We are sitting opposite each other.

5.Actually it didn`t happen to him.

6.The gome is over.

7.The race started at 8 o`clock.

Рубрика: English 6-1 class

Աշնանային արձակուրդի աշխատանք

1.flou-հոսել

made of-կազմված

hit-հարվածել

hooray-ուռա

spoil-փչացնել

excited-հուզված

2.be-was-wese-been

hit-hit-hit

say-said-said

write-wrote-written

come-came-come

swim-swam-swum

get-got-got

spoil-spoilt-spoilt

fall-fell-fallen

have-had-had

think-thoucht-thought

run-ran-run

meet-met-met

go-went-gone

do-did-done

spell-spelt-spelt

3.

Once day the otter was swimming in the river and he met the fish.The fish was gaing to his friend`s birthday party.″What are you going to give your briend?″.The fish answered that he was going to give his fr`end  his favourite toy.And that was a
small ball.

4.

Onee upon a time there was an otter whose name was Charlie and  he lived by the river of wards.Once he met the pussy-cat and they decided to go the pussy-cat`s house and home brown bread  and fish paste.So,they went there but the pussy-cat`s aunt wasn`t at home and they stayed outdoors and were terribly  hungry.