English

English

Ex.1

1

Ex.2

2

Ex.3

3

Ex.4

 

Реклама
Different Types of Pollution (Աղտոտում)

Different Types of Pollution (Աղտոտում)

There are eight different types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, light pollution, thermal pollution, and visual pollution.

 

Air Pollution

Air pollution is the contamination (աղտոտում) of the natural air by mixing it with different pollutants such as harmful fumes (ծուխ) and chemicals.

 

Water Pollution

Water pollution is the contamination of the water on Earth. It includes contamination by pollutants such as chemical, bacterial or particulate (մասնիկներ) that reduces the purity of the water.

 

Soil (հող) Pollution

Soil pollution, also known as land pollution is the contamination of the soil or the land that prevents (խանգարել) growth of natural life.

 

Noise Pollution

Noise pollution is the loud noise that is created by human activity that disrupts (վնասել) the standard of living in the affected area. Pollution can stem from things such as traffic, railroads, concerts, loud music, airplanes, fireworks etc.

 

Radioactive Pollution

This is one of the most dangerous forms of pollution as it is extremely harmful and can even result in death. This type of pollution has risen in the 20th century with the rise of atomic physics and nuclear weapons (ատոմային ֆիզիկա և միջուկային զենքեր). Radioactive pollution results in the pollution of the air and land with radioactive poisoning.

 

Light Pollution

Light pollution is the over illumination of a certain area that is considered as obtrusive. It is considered pollution especially when it interferes with astronomical observation. The most common way to determine if an area is polluted is to look at the stars, if you can see them, your area is not so polluted.

 

Thermal Pollution

Thermal pollution is when the temperature increases in a particular area over time. This heat is often caused by air pollution and the release of carbon gases in that area that traps more heat on the Earth. The earth has a natural thermal cycle, but excessive temperatures can result in long term effects.

 

Visual Pollution

Although not a life threatening form of pollution, it can be considered as unappealing to the eyesight. This form of pollution is when there are obstructions to views caused by billboards, powerlines, construction areas and even high rises. It does not have immediate health effects but can have slow effects.

Տասնորդական թվերի բաժանում։ Կրկնություն

Տասնորդական թվերի բաժանում։ Կրկնություն

Հիշեցում

 

Տասնորդական կոտորակների բաժանում կատարելու համար պետք է՝
ա) բաժանելիի բացարձակ արժեքը բաժանել բաժանարարի բացարձակ արժեքին,
բ)  որոշել նշանը․ ստացված քանորդից առաջ դնել + նշանը, եթե բաժանելին և բաժանարարն ունեն նույն նշանը, և դնել – նշանը, եթե բաժանելիի ևբաժանարարի նշանները տարբեր են։

Առաջադրանքներ

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 8,368 ։ 2,=4,184     դ) 10,5 ։ 7= 1,5        է) 11,223 : 3=3,741
բ) 17,024 ։ 4,=4,256    ե) 6,25 ։ 125=00,5     ը) 374,17 : 31=12,07
գ) 0,0225 ։ 15=0,013  զ) 10,08 ։ 24=0,42        թ) 13,041 : 23=0,567

Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

465,8668 : 26,53=12359,446204

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 , ե) 35,601։ 0,01=3560,1, թ) 189,1 ։ 0,305=12,344,
բ) 4,221 ։ 0,63=6,7, զ) 0,13464 ։ 0,396=0,34, ժ) 13,536 ։ 0,423=32,
գ) 30,303 ։ 33,3=0,91, է) 14,924 ։ 0,82=18,2, ժա) 0,001 ։ 0,2=0,005,
դ) 9,3456 ։ 10,62=0,88, ը) 788,48 ։ 1,28=616, ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,1234։

Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) 3,87×2,98= 7,74 , գ) 0,32×0,16= 0,48 ,
բ) 8,13×3,03= 24,6339 , դ) 7,25×1,3= 9,425 ։

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25=40, դ) 1295 ։ 0,37=3500, է) 888 : 0,37=24,
բ) 169 ։ 1,3=13, ե) 276 ։ 2,3=12, ը) 302 : 0,2=151,
գ) 7920 ։ 3,6=220, զ) 10572 ։ 8,81=1,200, թ) 4451 : 44,51=100։

Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան
նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 1234 ։ 26 > 12,34 ։ 26 , գ) 0,1901 ։ 2 < 1901 ։ 2 ,
բ) 741 ։ 9,4 < 74,1 ։ 9,4 , դ) 7,26 ։ 5,17 > 7260 ։ 5,17 ։
Լրացուցիչ առաջադրանքներ

B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտ­նը, որի արագությունը 4 կմ/ժ էր։ Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B-ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավո­րությունը 11 կմ էր։

11

Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=76598234
բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=2314563
գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163=2305633863
դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30=41001113192

Քանի՞ օր է 6 միլիոն ժամը։

6000000:24=250,000

Քանի՞ ժամ է կես միլիոն շաբաթը։

7×24=168
500000×168=84000000ժ.